Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2017

kaat
Reposted frombluuu bluuu viatwice twice
kaat
5287 c496 460
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatwice twice
8152 dd76 460
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
kaat
9018 9cb3 460
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viatwice twice
kaat
9562 7a0b 460
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viajoannna joannna
kaat
5241 fc11 460
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viajoannna joannna
kaat
3474 7e40 460
Reposted frompixielark pixielark viajoannna joannna
kaat
Reposted fromshakeme shakeme viajoannna joannna
kaat
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viajoannna joannna
2079 9d47 460
Reposted fromsavatage savatage viajoannna joannna
3108 801d 460
kaat
8134 74a4 460
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viajoannna joannna
kaat
3044 40a1 460
Reposted fromluksfer luksfer viajnna jnna
kaat
3462 d33e 460
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajnna jnna
kaat
Reposted fromFlau Flau viajnna jnna
4655 700c 460
Reposted fromdivi divi viajnna jnna
kaat
9855 71a4 460
Reposted frommessyhead messyhead viajnna jnna
kaat
2732 e156 460
Reposted fromministerium ministerium viajnna jnna
9644 6803 460

optically-aroused:

H Y P N O T I K A

Reposted fromartofvisuals artofvisuals viajnna jnna
kaat
9141 7953 460
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viajnna jnna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl