Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

kaat
4842 30cc 460
Reposted fromkaiee kaiee viakatastrofo katastrofo
kaat
6703 67bf 460
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
kaat
5002 60f9 460
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
kaat
8526 96a6 460
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapuremindx puremindx
kaat
5737 8641 460
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapumpkinsoup pumpkinsoup
kaat
0548 44c4 460
Reposted fromyourdemise yourdemise viafeatherr featherr
kaat
Dlatego nie krępuj się nikim i kiedy zdaje Ci się, że coś może dać ci szczęście, chwytaj tę okazję i bądź szczęśliwy. Wiem z doświadczenia, że taka szansa przychodzi tylko ze dwa, trzy razy w życiu i jeżeli się ją przegapi, żałuje się potem do śmierci.
— "Norwegian Wood", Murakami
Reposted fromdraia draia viafeatherr featherr
kaat
8545 15e4 460
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viapuremindx puremindx
kaat
1045 01ae 460
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viapuremindx puremindx
kaat
Reposted fromsavor savor viapuremindx puremindx
3833 6160 460
Reposted fromamatore amatore viapuremindx puremindx
kaat
9038 dcb5 460
Reposted frommysoul mysoul viapuremindx puremindx
kaat
9290 973c 460
Reposted fromsosna sosna viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kaat
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viapuremindx puremindx
kaat
kaat
Reposted fromtwice twice viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kaat
8394 23e4 460
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kaat
6636 4d3d 460
Reposted fromkarahippie karahippie viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kaat
8590 66f2 460
Reposted fromkaiee kaiee viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
kaat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl