Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2017

0532 a723 460

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viasadporn sadporn
8823 f317 460
Reposted fromtwijfelaar twijfelaar viasadporn sadporn
kaat
0845 1cd8
Reposted fromRamme Ramme viasadporn sadporn
kaat
2970 2422 460
Reposted fromcalifornia-love california-love viafeatherr featherr
kaat
1550 7f70 460
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viawelovekate welovekate
kaat
Życie ludzkie dzieje się tylko raz i dlatego nigdy nie będziemy mogli stwierdzić, która z naszych decyzji była słuszna, a która zła, ponieważ w danej sytuacji mogliśmy decydować tylko jeden raz. Nie dano nam żadnego drugiego, trzeciego, czwartego życia, abyśmy mogli porównać konsekwencje różnych decyzji.
— Milan Kundera - Nieznośna lekkość bytu
Reposted frombeeth beeth viawelovekate welovekate
kaat
5809 ef13 460
Witkacy
Reposted fromKACHA KACHA viawelovekate welovekate
kaat
3893 39e7 460
Reposted from0 0 viakatastrofo katastrofo
kaat
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viawelovekate welovekate
kaat
 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
9861 b91d 460
Reposted frompurple-butterlies purple-butterlies viajnna jnna
kaat
2594 e4c2 460
Reposted fromohwhat ohwhat viajnna jnna
kaat
5771 b854 460
Reposted fromoutoflove outoflove viajnna jnna
kaat
0120 3da6 460
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
kaat
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna
kaat
5699 fc5a 460
Reposted fromoutoflove outoflove viajnna jnna
kaat
Reposted fromretro-girl retro-girl viajnna jnna
kaat
1287 2422 460
Reposted fromAng3ll Ang3ll viajnna jnna
kaat
4359 b980 460
Reposted fromGIFer GIFer viajnna jnna
5086 87a5 460
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl